ज्यामितीय आकृति क्षेत्रफल परिमाप
आयत A= l × w P = 2 × (l+w )
त्रिभुज A = (1⁄2) × b × h P = a + b + c
चतुर्भुज A = (1⁄2) × h × (b1+ b2) P = a + b + c + d
समनांतर चतुर्भुज A = b × h P = 2 (a+b)
वृत्त A = π r2 C = 2 π r